Joosten Beheer

Thuis in het proces van locatie- en bouwprojectontwikkeling

Wij ontmoeten graag partijen met bouwinitiatieven. Wilt U een idee uitwerken of wilt U van gedachte wisselen met mensen die thuis zijn in de bouw- en vastgoedwereld dan bent U van harte welkom.

Vastgoedontwikkeling & Bouwmanagement

Een bureau voor vastgoedontwikkeling en bouwprojectmanagement met een brede ervaring binnen het gehele vakgebied van bouwen en wonen. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van woningbouwprojecten, binnenstedelijke herstructureringsopgaven en hergebruik van bestaande gebouwen.

Wij adviseren professionele opdrachtgevers en participeren indien mogelijk risicodragend bij:

 • Bouwinitiatieven.
 • Verwerving van vastgoedobjecten.
 • Overname van bouwlocaties.

Wij dragen zorg voor resultaatgerichte sturing aan omvangrijke projectorganisaties op het gebied van bouwontwikkeling en bouwrealisatie.Vastgoedontwikkeling

Gebiedsontwikkeling en bouwprojectontwikkeling vanaf de oriëntatiefase tot en met de definitiefase. Het maken van conceptontwikkelingen op basis van een marktanalyse of op basis van een herstructureringsopgave. Het krijgen van draagvlak hiervoor bij overheidsdiensten, andere projectparticipanten en belanghebbende. Kenmerken zijn onder anderen:

 • Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken.
 • Planologische analyse.
 • Programma- en procesmanagement.
 • Ruimtelijke- en functionele massastudies.
 • Grondexploitatie, investeringsanalyse en risicoanalyse.
 • Intentieverklaringen, samenwerkingsovereenkomsten en realisatieovereenkomsten.
 • Bewaken en sturen van planologische procedures en vergunningtrajecten

Bouwprojectmanagement

Sturing van het bouwvoorbereidingsproces en de realisatie van bouwprojecten. De gestelde kaders met betrekking tot de budgettaire randvoorwaarden, de kwaliteit en de planning staan hierbij centraal. Periodieke rapportage met fase- en beslisdocumenten.

 • Samenstellen projectorganisaties voor ontwerp, bouwvoorbereiding en uitvoering.
 • Begeleiden van het ontwerpproces      ( functioneel, ruimtelijk en technisch).
 • Opstellen, bewaken en actualiseren van investeringsbegrotingen en planningen.
 • Aannemersselectie en organisatie van aanbestedingstrajecten geheel volgens de geldende regels.
 • Prijsonderhandeling en verzorgen van de contractfase.
 • Bouwdirectie voor utiliteitsbouw en woningbouw.


Vastgoedadvisering.

Advisering op het gebied van strategisch voorraadbeleid en voorraadbeheer met betrekking tot vastgoedportefeuilles.

 • Investerings- en exploitatieanalyse  voor vastgoedobjecten.
 • Haalbaarheidsstudies en rendementanalyse  voor beleggingsobjecten.
 • Onderzoek naar renovatie en amovatie.
 • Herbestemming van bestaande gebouwen en de hiermee samenhangende functiemobiliteit.